Đang cập nhật...

  Nhân vật Môn phái Level
1 AThái Nga My 119
2 FCTØKÏ Nga My 119
3 Ng÷cNhi Võ Đang 115
4 C§uBéBu°n Tiêu Dao 113
5 0kien96 Võ Đang 111
6 Gió Tinh Túc 111
7 King Tiêu Dao 111
8 Igà Tiêu Dao 110
9 Bym Nga My 109
10 Gucci Thiên Long 109