Đang cập nhật...

  Nhân vật Môn phái Level
1 CúnBông Tinh Túc 119
2 DuDao Nga My 119
3 DuyLinh97 Nga My 119
4 Mun Tinh Túc 119
5 Qu§nChúa Tinh Túc 119
6 xaque2008 Thiên Long 119
7 ºngLong Tiêu Dao 119
8 ЯmÐ¥u Thiên Long 119
9 MinhMinh Tinh Túc 119
10 Ph·n Tiêu Dao 119