Đang cập nhật...

  Nhân vật Môn phái Level
1 Igà Tiêu Dao 119
2 ALång Thiên Sơn 119
3 King Tiêu Dao 119
4 0kien96 Võ Đang 119
5 PCC§uTín Nga My 119
6 Ng÷cNhi Võ Đang 119
7 C§uBéBu°n Tiêu Dao 119
8 YH÷cBóTay Tinh Túc 119
9 AThái Nga My 119
10 Gió Tinh Túc 119