Đang cập nhật...

  Nhân vật Môn phái Level
1 0oVirusLoVe0 Thiên Long 119
2 KuNh0xC0n Thiên Long 119
3 TaoLa Võ Đang 119
4 CØuGia Tinh Túc 119
5 Dsquared Thiên Long 119
6 Shuu Nga My 119
7 Th¥nLong Thiên Long 119
8 ViVi Võ Đang 119
9 ZzVôKhông Thiếu Lâm 119
10 Penis Thiên Long 119